فیدیبو نماینده قانونی انتشارات آوند دانش و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .
کتاب بارداری

کتاب بارداری
دامیز - نسخه PDF

با کد تخفیف fdb40 این کتاب را در اولین خریدتان با ۴۰٪ تخفیف یعنی ۷,۵۰۰ تومان دریافت کنید!

درباره کتاب بارداری

ﺑﺎرداری دوره ای ﻫﯿﺠﺎن اﻧﮕﯿﺰ و ﮔﺎﻫﯽ ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ، خصوصا ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر اﺳﺖ ﻣﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. اﯾﻦ ﮐﺘﺎب راﻫﻨمای ﭘﺮﻓﺮوش ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎﯾﯽ آﺳﺎن و ﻣﻄﻤﺌﻦ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻋﻤﻠﯽ را در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﺑﺎرداری ﺑﻪ ﺷما ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﮐﺘﺎب ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﺳﺎلﻫﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ی ﻣﺮاﻗﺒﺖ از زﻧﺎن ﺑﺎردار و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﺧﺮﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ ﺷما ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﺑﺎرداری آﻣﺎده ﺷﻮﯾﺪ و ﻃﯽ اﯾﻦ دوره و ﭘﺲ از زاﯾمان، از ﺧﻮد و ﻧﻮزادﺗﺎن ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ. • از اﯾﻨﺠﺎ ﺗﺎ ﺑﺎردار ﺷﺪن ـ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺑﺎرداری آﻣﺎده ﮐﻨﯿﺪ و از ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﯿﺰﯾﮑﯽای ﮐﻪ ﻃﯽ دور هی ﺑﺎرداری ﺑﺮای ﺷما اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ، آﮔﺎه ﺷﻮﯾﺪ. • ﻧماﯾﺸﻨﺎﻣﻪای در ﺳﻪ ﭘﺮده ـ در ﻫﺮ ﯾﮏ از دوره ﻫﺎی ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ. • درد ﻋﺸﻖ ـ ﮔﺰارش ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﻈﻪ ای از درد زاﯾمان، وﺿﻊ ﺣﻤﻞ، ﺑﻬﺒﻮدی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺣﺘماﻟﯽ ﺑﺪن ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﺪ. • ﺷﺮوﻋﯽ ﺟﺬاب ـ در ﻣﻮرد ﻣﻼﺣﻈﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﭘﺲ از زاﯾمان از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﯿﺮ ﻣﺎدر در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﯿﺮ ﺧﺸﮏ، ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر، ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦ، ﺧﻮاب ﻧﻮزاد و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ او آﮔﺎه ﺷﻮﯾﺪ.

ادامه...

نظرات کاربران