فیدیبو نماینده قانونی انتشارات واله و بیش از ۶۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .
کتاب علوم تجربی

کتاب علوم تجربی
نسخه PDF، آدم برفی - سوم دبستان

نسخه الکترونیک کتاب علوم تجربی به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است.


فقط قابل استفاده در اپلیکیشن‌های iOS | Android | Windows فیدیبو

درباره کتاب علوم تجربی

اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻮم و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی، ﺿﺮورت آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم در زﻧﺪگی ﺑﻴﺶﺗﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺣﺴﺎس میﺷﻮد و ﺑﺎ ﻧﮕﺎهی ﺑﻪ اﻫﺪاف آﻣﻮزشی ﻋﻠﻮم در ﻣﺪارس اﺑﺘﺪایی، اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ درﻳﺎﻓﺖ میﺷﻮد ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ دﺳﺖﻳﺎبی ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻬﻢ ﺑﻪ رﺷﺪ ﻛﻮدﻛﺎن در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﺎدﮔﻴﺮی میﺗﻮان ﻛﻤک کرد. ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻛﺘﺎب درسی ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﻃﺒﻘﻪبندی ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ در طول ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴلی و ﺑﻌﺪ از ﺗﺪرﻳﺲ ﻫﺮ ﻣﺒﺤﺚ ﻛﺘﺎب درسی ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﻠﻤﻴﻦ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ی ﻓﺮاﮔﻴﺮان قرار گیرد.

ادامه...
  • ناشر انتشارات واله
  • تاریخ نشر
  • زبان فارسی
  • حجم فایل 38.76 مگابایت
  • تعداد صفحات ۸۶ صفحه
  • شابک

نظرات کاربران درباره کتاب علوم تجربی