فیدیبو نماینده قانونی انتشارات کانون فرهنگی آموزش (قلم‌چی) و بیش از ۵۰۰ ناشر دیگر برای عرضه کتاب الکترونیک و صوتی است .

آموزش فیزیک (۲) دوم دبیرستان (نسخه PDF)

نسخه الکترونیک کتاب آموزش فیزیک (۲) دوم دبیرستان (نسخه PDF) به همراه هزاران کتاب دیگر از طریق فیدیبو به صورت کاملا قانونی در دسترس است. تنها لازم است اپلیکیشن موبایل و یا نرم افزار ویندوزی رایگان فیدیبو را نصب کنید.

درباره کتاب
آموزش فیزیک (۲) دوم دبیرستان (نسخه PDF)

ﮐﺘﺎب ﭘﯿﺶ روی ﺷﻤﺎ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﺘﺎب ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﺎﻧﻮن ﯾﮑﯽ از ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮه آﻣﻮزش ﮐﺎﻧﻮن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. زﻧﺠﯿﺮه آﻣﻮزش ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﺴﯿﺮ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه آﻣﻮزش ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﻧﻮن در اﺧﺘﯿﺎر داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﻫﺪاﯾﺖ آﻣﻮزﺷﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ راﻫﺒﺮدی، آزﻣﻮن، ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن، ﮐﺘﺎب، ﺳﺎﯾﺖ و ﻣﺸﺎوره. در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﮐﺘﺎب ﻧﯿﺰ در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ اﻣﮑﺎن ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ درﺳﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ آورد و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ دو اﻣﺪادی ﻫﺮ ﯾﮏ از ﮐﺘﺎب ﻫﺎ ﻫﺪف و ﻧﻘﺶ ﺧﻮد را در زﻧﺠﯿﺮه آﻣﻮزش دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﺘﺎبﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد آﻣﻮزش ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ درﺳﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺣﺪی ﮐﻪ:
- ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﻮ الﻫﺎی ﮐﺘﺎب آﺑﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺴﺖ ﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪار اﺳﺖ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪ.
- ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﻮال ﻫﺎی ﮐﺘﺎب ﭘﺮﺗﮑﺮار ﮐﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﺳﻮال ﻫﺎی ﺗﺸﺮﯾﺤﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺖ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪ.


  • دسته بندی:
  • ناشر: انتشارات کانون فرهنگی آموزش (قلم‌چی) - تاریخ نشر:
  • زبان: فارسی
  • حجم فایل : 48.51 مگابایت - تعداد صفحات : ۲۴۷ صفحه
  • شابک:

دانلود کتاب آموزش فیزیک (۲) دوم دبیرستان (نسخه PDF) در فیدیبو

۲۸،۰۰۰+

| کتاب |

بیش از ۲۸،۰۰۰ کتاب، رمان جدید، پرطرفدار و رایگان را روی اندروید، آیفون و ویندوز دانلود و مطالعه کنید یا هدیه دهید.

۲،۰۰۰،۰۰۰+

| دانلود اپلیکیشن |

با دانلود رایگان اپلیکیشن فیدیبو روی موبایل، تبلت یا رایانه می‌‌توانید کتاب‌ها و مجلات بهترین ناشران ایرانی و بین‌المللی را قانونی بخوانید

۵۰۰+

|ناشر |

با نصب رایگان فیدیبو بر روی موبایل یا تبلت یا رایانه خود و دانلود کتاب از بهترین ناشران ایران، مطالعه را در فضای قانونی تجربه کنید.

نظرات کاربران
درباره کتاب آموزش فیزیک (۲) دوم دبیرستان (نسخه PDF)

عالیهههههه
در 7 ماه پیش توسط
با سلام. کتابی منسجم و خوب است که به ویژه برای آغاز یادگیری مفهومی فیزیک، مفید فایده است. از زحمات مولف سپاسگزارم.
در 1 سال پیش توسط